Pot aplica: microîntreprinderi care au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și au cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare.
Pentru: lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii; achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică; achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor; investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare online

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 200.000 euro, 100% din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului
Perioada estimativă de lansare a programului: luna noiembrie 2015