Pot aplica: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ) și agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea acestuia, alte entităţi sau organisme publice cu atribuţii în domeniul îmbunătăţirii accesului la educaţie şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, incluziunii sociale şi îmbunătăţirii situaţiei grupurilor vulnerabile în educaţie; inspectorate şcolare judeţene şi instituţii afiliate/subordonate/coordonate (ex. Centre judeţene pentru resurse şi asistenţă educaţională etc.); ONG–uri (cu activitate relevantă în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii); instituţii de cult şi asociaţii religioase (cu activitate relevantă în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii).

Pentru:

A. Componenta remedială:

 • dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii/ abandon şcolar;
 • dezvoltarea şi implementarea metodologiilor şi instrumentelor inovatoare ce se adresează celor care părăsesc timpuriu şcoala;
 • sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru cei care părăsesc timpuriu/ abandonează şcoala;
 • dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea abilităţilor sociale în scopul facilitării integrării sociale a celor care părăsesc timpuriu şcoala;
 • dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea abilităţilor speciale în scopul facilitării integrării sociale a populaţiei adulte în educaţia de tip „a doua şansă”;
 • elaborarea/ actualizarea/ revizuirea/ testarea/ implementarea de instrumente de corectare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, abandon şcolar;
 • reintegrarea tinerilor delincvenţi în educaţie;
 • sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala;
 • introducerea de sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen, egalitatea de şansă, nediscriminarea şi respectul diversităţii;
 • integrarea în cadrul instrumentelor şi metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltării durabile, în vederea creşterii conştientizării asupra problemelor de mediu şi de prevenire a poluării, managementul schimbării etc.;
 • dezvoltarea şi implementarea sesiunilor de formare TIC, cursuri de limbi străine pentru grupurile ţintă

B. Componenta preventivă:

 • organizarea campaniilor de creştere a gradului de conştientizare în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii;
 • dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (pentru persoanele cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi pentru familiile acestora);
 • Activităţi de adaptare/dezvoltare a curriculumului din învăţământul preşcolar pentru formarea competenţelor cheie, inclusiv elaborarea de materiale didactice şi de învăţare şi adaptarea acestora la specificul şi nevoile preşcolarilor;
 • Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „grădiniţa de familie”;
 • Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea metodologiilor şi soluţiilor alternative şi educaţionale în vederea pregătirii pentru debutul şcolar;
 • Diversificarea, dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere pentru părinţi pentru a înţelege importanţa educaţiei şi a intervenţiei timpurii, precum şi rolul lor în educaţia copiilor;
 • Identificarea/detectarea/analiza/remedierea problemelor de sănătate care pot afecta dezvoltarea mentală, socială şi viitorul parcurs educaţional şi profesional al populaţiei şcolare, în special în învăţământul preşcolar şi primar;
 • Dezvoltarea activităţilor de tipul „şcoală de vară/duminică” şi de grădiniţă, în special pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile şi familiilor acestora;
 • Sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru cei cu risc de părăsire timpurie a şcolii;

Grup țintă:

A. pentru componenta remediară: minim 200 de persoane care au părăsit de timpuriu şcoala și/sau persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu

B. pentru componenta preventivă: preşcolari; elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii (ISCED 1-3); părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii; părinţi/ tutori ai preşcolarilor (minim 800 de persoane)

Rata finanțării nerambursabile: între 85-98%

Termen de depunere a proiectelor: 25 mai 2015