Susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Pot aplica: întreprinderi mici și mijlocii, societăți comerciale, societăți cooperative inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, soc

Pentru: participarea gratuită la Târgurile Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri 2015 în cadrul cărora vor avea ocazia de a prezenta produsele proprii (meșteșugărești și/sau de artizanat), de a desfășura activități economice, respectiv vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru.

Valoarea finanțării nerambursabile: maxim 1.000 lei/beneficiar (pentru cazare și transport), 100%

Perioada de depunere a proiectelor: 23 octombrie 2015

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Pot aplica: unități administrativ—teritoriale (județe) sau Unități administrativ— teritoriale în parteneriat (județe— municipii—orașe—comune)

Pentru:
  Activități principale

 •  modernizarea și reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți: creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) rețelei de drumuri județene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți aflate în domeniul public care asigură conectivitatea, directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/ trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres
 •  construcția/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv, construirea/ realizarea de sensuri giratorii și
 •  Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/ noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi TEN—T a drumurilor județene și construirea pasarelelor pietonale

  Activități conexe

 •  construirea/ modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean
 •  Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (trasee pietonale și piste pentru bicicliști unde situația de teren o permite), inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică 

Valoarea finanțării nerambursabile: minimum 1.000.000 euro— maximum 50.000.000 euro, cu excepția proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe  unități administrative (județe), caz în care valoarea maximă eligibilă este de 69.500.000 euro.

Perioadă estimativă de lansare a programului: luna octombrie 2015

Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (2)

Pot aplica: comunele și asociațiile acestora; ONG-uri – doar pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură tip afterschool)
Pentru:
   A. Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/ apă uzată:

 •  construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 - 10.000 l.e.;
 •  construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 - 10.000 l.e.;
 •  construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local

 B. Pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială:

 •  înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
 •  extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
 •  înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 1.000.000 euro/ comună pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
maximum 2.500.000 euro/ comună pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri; maximum 500.000 euro pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială; maximum 4.000.000 euro pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă/ comună/ tip de sprijin, 100%; maximum 100.000 euro, 80% pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school)

Termen de depunere: 18 decembrie 2015 SC

 

Sprijinirea proiectelor culturale

Pot aplica: persoane fizice autorizate; asociații și fundații; instituții publice de cultură; societăți comerciale care derulează
activități culturale
Pentru: proiecte în domeniul artelor vizuale (pictură/ sculptură, grafică/ arte decorative/ fotografie/ video-art/ instalații/ ceramică/
colaj/ animație / film experimental și de animație/ arta textilă/ tehnici mixte/ noi media/ design/ arhitectură/ proiecte curatoriale);
proiecte în domeniul artelor spectacolului ( teatru/ muzică/ dans); proiecte care vizează patrimoniul cultural material, respectiv
patrimoniul cultural imaterial.
Prioritățile programului pe anul 2015/2016:

 •  Susținerea artei contemporane;
 •  Încurajarea debutului artistic
 •  Încurajarea mobilității culturale pe teritoriul României (măsura în care proiectul cultural va fi realizat/ prezentat și în alte
 • contexte geografice și culturale de pe teritoriul României)
 •  Susținerea abordărilor alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului
 •  Intervenția culturală și dezvoltarea de audiență

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 50.000 lei/proiect, 90% din valoarea cheltuielilor eligibile
Termen de depunere: 27 octombrie 2015

Investiţii pentru protejarea patrimoniului cultural

Pot aplica: comune; ONG-uri; unități de cult; persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Pentru: restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B; modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 500.000 euro – 100% pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit; maximum 200.000 euro – 80% pentru proiectele generatoare de profit; maximum 200.000 euro pentru investiții în căminele culturale – 100% pentru proiectele negeneratoare de profit, respectiv 80% pentru proiectele generatoare de profit Termen de depunere a proiectelor: 18 decembrie 2015

Tranziția de la școală la viața activă

Pot aplica: instituții de învățământ superior din sistemul național de învățământ; angajatori – publici sau privați care vor asigura efectuarea stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat; asociații profesionale; camere de comerț și industrie; organizații sindicale și organizații patronale; ONG –uri; Ministerul Educației și Cercetării Științifice și structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta; furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională; Secretariatul General al Guvernului

Pentru:

 • activități de organizare, implementare la un potențial loc de muncă, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru studenți prevăzute în planurile de învățământ obligatorii care vor cuprinde intervenții precum: organizarea stagiilor de pregătire practică, inclusiv campanie de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite studenților pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică; participarea studenților la stagii de pregătire practică, desfășurate în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene; crearea/ tipărirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregătire practică a studenților (fișe de observare, caiete de practică, etc.); evaluarea rezultatelor obținute de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică; parteneriat pentru organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică a studenților; 2. organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste/ chestionare de interese/ aptitudini etc.) utile pentru consilierea carierei; 3. schimb de experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața activă, inclusiv vizite de studii pentru studenți Grup țintă: studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master) (minimum 150 persoane) Rata finanțării nerambursabile: între 85-98% Perioada estimaivă de lansare: luna mai 2015 suport pentru stagiile de pregătire practică a studenților (fișe de observare, caiete de practică, etc.); evaluarea rezultatelor obținute de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică; parteneriat pentru organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică a studenților; 2. organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste/ chestionare de interese/ aptitudini etc.) utile pentru consilierea carierei; 3. schimb de experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața activă, inclusiv vizite de studii pentru studenți

Grup țintă: studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master) (minimum 150 persoane)

Rata finanțării nerambursabile: între 85-98%

Termen de depunere: 29 mai 2015