Pot aplica: comune; ONG-uri; unități de cult; persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Pentru: restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B; modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 500.000 euro – 100% pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit; maximum 200.000 euro – 80% pentru proiectele generatoare de profit; maximum 200.000 euro pentru investiții în căminele culturale – 100% pentru proiectele negeneratoare de profit, respectiv 80% pentru proiectele generatoare de profit Termen de depunere a proiectelor: 18 decembrie 2015