Pot aplica: fermieri – cu excepția persoanelor fizice neautorizate; grupuri de producători și cooperative care activează în sectorul pomicol

Pentru: investiţii în modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole; investiţii în modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor; înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului; investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură,  eotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; investiţii în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din propria activitate agricolă) ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; investiţii în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri; investiţii necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Valoarea finanțării nerambursabile: între 100.000 – 1.050.000 euro, între 50-90% din valoarea cheltuielilor eligibile

Termen de depunere a proiectelor: continuă, până la data de 30 octombrie 2015