Pot aplica: persoane fizice autorizate; întreprinderi individuale; întreprinderi familiale; societăți în nume colectiv; societăți în comandită simplă; societăți pe acţiuni; societăți în comandită pe acţiuni; societăți cu răspundere limitată; societăți comerciale cu capital privat; instituții de cercetare-dezvoltare; centre şi staţiuni de cercetaredezvoltare din domeniul agricol; societăți agricole; societăți cooperative agricole; cooperative agricole; grup de producători care realizează o investiție în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard).

Pentru: înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor; investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare; înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei; investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă și investiții în vederea comercializării; investiții în înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă; investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei; investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din propria activitate agricolă); achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Valoarea finanțării nerambursabile: între 100.000 - 2.000.000 euro; cu o rată de finanțare între 30-90% din valoarea cheltuielilor eligibile

Termen de depunere a proiectelor: continuă, până la data de 30 octombrie 2015