Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Pot aplica: comunele și asociațiile acestora; ONG-uri – doar pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură tip afterschool)
Pentru:
   A. Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/ apă uzată:

 •  construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 - 10.000 l.e.;
 •  construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 - 10.000 l.e.;
 •  construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local

 B. Pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială:

 •  înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
 •  extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
 •  înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 1.000.000 euro/ comună pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
maximum 2.500.000 euro/ comună pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri; maximum 500.000 euro pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială; maximum 4.000.000 euro pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă/ comună/ tip de sprijin, 100%; maximum 100.000 euro, 80% pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school)

Termen de depunere: 18 decembrie 2015 SC

 

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

Pot aplica:

 •  În cazul infrastructurii de acces agricol: unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora
 •  În cazul infrastructurii de irigaţii: Organizaţii/ Federaţii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole
 •  În cazul infrastructurii de acces silvică: persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare, proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora; unităti administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure; administratorul fondului forestier proprietate publică a statului

Pentru:

 •  În cazul infrastructurii de acces agricolă: construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)
 •  În cazul infrastructurii de irigații: modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordarea la utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcția/ modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat
 •  În cazul infrastructurii de acces silvică: construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere;

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • În cazul infrastructurii de acces agricolă: maximum 1.000.000 euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces
 • În cazul infrastructurii de irigaţii: maximum 1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP); maximum 1.500.000 euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).
 • În cazul infrastructurii de acces silvică: maximum 1.500.000 euro/ proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere

Rata de finanțare: maximum 100% 

Termen de depunere: continuă, 18 decembrie 2015 (cu excepția infrastructurii de acces silvică)

Sprijinirea proiectelor culturale

Pot aplica: persoane fizice autorizate; asociații și fundații; instituții publice de cultură; societăți comerciale care derulează
activități culturale
Pentru: proiecte în domeniul artelor vizuale (pictură/ sculptură, grafică/ arte decorative/ fotografie/ video-art/ instalații/ ceramică/
colaj/ animație / film experimental și de animație/ arta textilă/ tehnici mixte/ noi media/ design/ arhitectură/ proiecte curatoriale);
proiecte în domeniul artelor spectacolului ( teatru/ muzică/ dans); proiecte care vizează patrimoniul cultural material, respectiv
patrimoniul cultural imaterial.
Prioritățile programului pe anul 2015/2016:

 •  Susținerea artei contemporane;
 •  Încurajarea debutului artistic
 •  Încurajarea mobilității culturale pe teritoriul României (măsura în care proiectul cultural va fi realizat/ prezentat și în alte
 • contexte geografice și culturale de pe teritoriul României)
 •  Susținerea abordărilor alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului
 •  Intervenția culturală și dezvoltarea de audiență

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 50.000 lei/proiect, 90% din valoarea cheltuielilor eligibile
Termen de depunere: 27 octombrie 2015

Investiţii pentru protejarea patrimoniului cultural

Pot aplica: comune; ONG-uri; unități de cult; persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Pentru: restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B; modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 500.000 euro – 100% pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit; maximum 200.000 euro – 80% pentru proiectele generatoare de profit; maximum 200.000 euro pentru investiții în căminele culturale – 100% pentru proiectele negeneratoare de profit, respectiv 80% pentru proiectele generatoare de profit Termen de depunere a proiectelor: 18 decembrie 2015

Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii

Pot aplica: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ) și agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea acestuia, alte entităţi sau organisme publice cu atribuţii în domeniul îmbunătăţirii accesului la educaţie şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, incluziunii sociale şi îmbunătăţirii situaţiei grupurilor vulnerabile în educaţie; inspectorate şcolare judeţene şi instituţii afiliate/subordonate/coordonate (ex. Centre judeţene pentru resurse şi asistenţă educaţională etc.); ONG–uri (cu activitate relevantă în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii); instituţii de cult şi asociaţii religioase (cu activitate relevantă în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii).

Pentru:

A. Componenta remedială:

 • dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii/ abandon şcolar;
 • dezvoltarea şi implementarea metodologiilor şi instrumentelor inovatoare ce se adresează celor care părăsesc timpuriu şcoala;
 • sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru cei care părăsesc timpuriu/ abandonează şcoala;
 • dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea abilităţilor sociale în scopul facilitării integrării sociale a celor care părăsesc timpuriu şcoala;
 • dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea abilităţilor speciale în scopul facilitării integrării sociale a populaţiei adulte în educaţia de tip „a doua şansă”;
 • elaborarea/ actualizarea/ revizuirea/ testarea/ implementarea de instrumente de corectare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, abandon şcolar;
 • reintegrarea tinerilor delincvenţi în educaţie;
 • sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala;
 • introducerea de sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen, egalitatea de şansă, nediscriminarea şi respectul diversităţii;
 • integrarea în cadrul instrumentelor şi metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltării durabile, în vederea creşterii conştientizării asupra problemelor de mediu şi de prevenire a poluării, managementul schimbării etc.;
 • dezvoltarea şi implementarea sesiunilor de formare TIC, cursuri de limbi străine pentru grupurile ţintă

B. Componenta preventivă:

 • organizarea campaniilor de creştere a gradului de conştientizare în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii;
 • dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (pentru persoanele cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi pentru familiile acestora);
 • Activităţi de adaptare/dezvoltare a curriculumului din învăţământul preşcolar pentru formarea competenţelor cheie, inclusiv elaborarea de materiale didactice şi de învăţare şi adaptarea acestora la specificul şi nevoile preşcolarilor;
 • Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „grădiniţa de familie”;
 • Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea metodologiilor şi soluţiilor alternative şi educaţionale în vederea pregătirii pentru debutul şcolar;
 • Diversificarea, dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere pentru părinţi pentru a înţelege importanţa educaţiei şi a intervenţiei timpurii, precum şi rolul lor în educaţia copiilor;
 • Identificarea/detectarea/analiza/remedierea problemelor de sănătate care pot afecta dezvoltarea mentală, socială şi viitorul parcurs educaţional şi profesional al populaţiei şcolare, în special în învăţământul preşcolar şi primar;
 • Dezvoltarea activităţilor de tipul „şcoală de vară/duminică” şi de grădiniţă, în special pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile şi familiilor acestora;
 • Sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru cei cu risc de părăsire timpurie a şcolii;

Grup țintă:

A. pentru componenta remediară: minim 200 de persoane care au părăsit de timpuriu şcoala și/sau persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu

B. pentru componenta preventivă: preşcolari; elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii (ISCED 1-3); părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii; părinţi/ tutori ai preşcolarilor (minim 800 de persoane)

Rata finanțării nerambursabile: între 85-98%

Termen de depunere a proiectelor: 25 mai 2015