Susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Pot aplica: întreprinderi mici și mijlocii, societăți comerciale, societăți cooperative inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, soc

Pentru: participarea gratuită la Târgurile Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri 2015 în cadrul cărora vor avea ocazia de a prezenta produsele proprii (meșteșugărești și/sau de artizanat), de a desfășura activități economice, respectiv vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru.

Valoarea finanțării nerambursabile: maxim 1.000 lei/beneficiar (pentru cazare și transport), 100%

Perioada de depunere a proiectelor: 23 octombrie 2015

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Pot aplica: fermieri care dețin în proprietate și/sau în folosință o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică, încadrată în categorial microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și dețin o exploatație agricolă cu dimensiunea economică între 8000 și 11.999 SO. Forma de organizare a beneficiarilor poate fi: persoană fizică înregistrată și autorizată, societate cu răspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50% + 1), societate cu răspundere limitată – debutant (SRL – D)

Pentru: îmbunătățirea managementului exploatației agricole de mcii dimensiuni; creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 15.000 euro, 100% din valoarea cheltuielilor eligibile

Termen de depunere a proiectelor: 30 octombrie 2015

Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole

Pot aplica: micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou-înfiinţate din spaţiul rural; fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în microîntreprinderi şi întreprinderi mici 

Pentru:

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor nonagricole: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industria metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice
 • Investiții pentru activități meșteșugărești: activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
 • Investiții pentru prestarea de servicii: servicii medicale, sociale, sanitar veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte asnice; servicii de consultanță, contabilitate, audit; activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali (sprijin de minimis); maximum 100.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali (sprijin de minimis) – pentru sectorul transporturilor, 70-90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

Termen de depunere a proiectelor: continuă, până la data de 30 octombrie 2015

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

Pot aplica:

 •  În cazul infrastructurii de acces agricol: unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora
 •  În cazul infrastructurii de irigaţii: Organizaţii/ Federaţii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole
 •  În cazul infrastructurii de acces silvică: persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare, proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora; unităti administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure; administratorul fondului forestier proprietate publică a statului

Pentru:

 •  În cazul infrastructurii de acces agricolă: construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)
 •  În cazul infrastructurii de irigații: modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordarea la utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcția/ modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat
 •  În cazul infrastructurii de acces silvică: construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere;

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • În cazul infrastructurii de acces agricolă: maximum 1.000.000 euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces
 • În cazul infrastructurii de irigaţii: maximum 1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP); maximum 1.500.000 euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).
 • În cazul infrastructurii de acces silvică: maximum 1.500.000 euro/ proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere

Rata de finanțare: maximum 100% 

Termen de depunere: continuă, 18 decembrie 2015 (cu excepția infrastructurii de acces silvică)

Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

Pot aplica: întreprinderi (micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii); cooperative și grupuri de producători 

Pentru: înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE; înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie; acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele doar pe marketing); organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; achiziționarea de tehnologii (know how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; achiziţionarea de software

Valoarea finanțării nerambursabile: între 600.000 – 900.000 euro pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, 50% din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului; maximum 800.000 euro, 50% pentru întreprinderi mijlocii; între 1.000.000 – 1.500.000, 40% în cazul întreprinderilor mari, respectiv între 200.000 - 300.000 euro, 50% în cazul producerii băuturilor alcoolice (doar în cazul microîntreprinderilor și a formelor asociative) 

Termen de depunere a proiectelor: continuă, până la
data de 30 octombrie 2015

Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole

Pot aplica: întreprinderi (micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii); cooperative și grupuri de producători 

Pentru: înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; îmbunătăţirea controlului intern a calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală) a energiei produse cu ajutorul pompelor de căldură în cadrul unității procesatoare, exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 1.000.000 euro pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat; maximum 1.500.000 euro pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat; maximum 2.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat; maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri deproducători/ cooperative; maximum 40% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru alte întreprinderi 

Termen de depunere a proiectelor: continuă, până la data de 30 octombrie 2015

Investiţii în exploataţiile pomicole

Pot aplica: fermieri – cu excepția persoanelor fizice neautorizate; grupuri de producători și cooperative care activează în sectorul pomicol

Pentru: investiţii în modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole; investiţii în modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor; înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului; investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură,  eotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; investiţii în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din propria activitate agricolă) ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; investiţii în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri; investiţii necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Valoarea finanțării nerambursabile: între 100.000 – 1.050.000 euro, între 50-90% din valoarea cheltuielilor eligibile

Termen de depunere a proiectelor: continuă, până la data de 30 octombrie 2015

Investiţii în exploataţii agricole

Pot aplica: persoane fizice autorizate; întreprinderi individuale; întreprinderi familiale; societăți în nume colectiv; societăți în comandită simplă; societăți pe acţiuni; societăți în comandită pe acţiuni; societăți cu răspundere limitată; societăți comerciale cu capital privat; instituții de cercetare-dezvoltare; centre şi staţiuni de cercetaredezvoltare din domeniul agricol; societăți agricole; societăți cooperative agricole; cooperative agricole; grup de producători care realizează o investiție în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard).

Pentru: înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor; investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare; înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei; investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă și investiții în vederea comercializării; investiții în înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă; investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei; investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din propria activitate agricolă); achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Valoarea finanțării nerambursabile: între 100.000 - 2.000.000 euro; cu o rată de finanțare între 30-90% din valoarea cheltuielilor eligibile

Termen de depunere a proiectelor: continuă, până la data de 30 octombrie 2015

Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Pot aplica: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România centrate pe domeniul TIC sau care îşi desfăşoară activitatea în România în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC; consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC 

Pentru: proiecte care au ca obiect dezvoltarea unor game de produse/ servicii/ aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC şi/sau proiecte strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel naţional sau internaţional, realizate prin: investiţii în active corporale şi necorporale necesare dezvoltării produsului/ serviciului/ aplicaţiei TIC; cercetare industrială sau dezvoltare experimentală; inovare destinate IMM-urilor; inovare de proces şi inovare organizaţională

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 3.240.000 lei

Perioada de depunere a proiectelor: 02 noiembrie 2015 – 1 februarie 2016

Sprijin pentru microîntreprinderi

Pot aplica: microîntreprinderi care au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și au cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare.
Pentru: lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii; achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică; achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor; investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare online

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 200.000 euro, 100% din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului
Perioada estimativă de lansare a programului: luna noiembrie 2015

Sprijinirea proiectelor culturale

Pot aplica: persoane fizice autorizate; asociații și fundații; instituții publice de cultură; societăți comerciale care derulează
activități culturale
Pentru: proiecte în domeniul artelor vizuale (pictură/ sculptură, grafică/ arte decorative/ fotografie/ video-art/ instalații/ ceramică/
colaj/ animație / film experimental și de animație/ arta textilă/ tehnici mixte/ noi media/ design/ arhitectură/ proiecte curatoriale);
proiecte în domeniul artelor spectacolului ( teatru/ muzică/ dans); proiecte care vizează patrimoniul cultural material, respectiv
patrimoniul cultural imaterial.
Prioritățile programului pe anul 2015/2016:

 •  Susținerea artei contemporane;
 •  Încurajarea debutului artistic
 •  Încurajarea mobilității culturale pe teritoriul României (măsura în care proiectul cultural va fi realizat/ prezentat și în alte
 • contexte geografice și culturale de pe teritoriul României)
 •  Susținerea abordărilor alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului
 •  Intervenția culturală și dezvoltarea de audiență

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 50.000 lei/proiect, 90% din valoarea cheltuielilor eligibile
Termen de depunere: 27 octombrie 2015

Investiţii pentru protejarea patrimoniului cultural

Pot aplica: comune; ONG-uri; unități de cult; persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Pentru: restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B; modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 500.000 euro – 100% pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit; maximum 200.000 euro – 80% pentru proiectele generatoare de profit; maximum 200.000 euro pentru investiții în căminele culturale – 100% pentru proiectele negeneratoare de profit, respectiv 80% pentru proiectele generatoare de profit Termen de depunere a proiectelor: 18 decembrie 2015

Investiţii în exploataţii agricole

Pot aplica: persoane fizice autorizate; întreprinderi individuale; întreprinderi familiale; societăți în nume colectiv; societăți în comandită simplă; societăți pe acţiuni; societăți în comandită pe acţiuni; societăți cu răspundere limitată; societăți comerciale cu capital privat; instituții de cercetare-dezvoltare; centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol; societăți agricole; societăți cooperative agricole; cooperative agricole; grup de producători care realizează o investiție în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard).

Pentru: înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor; investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare; înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei; investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă și investiții în vederea comercializării; investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă; investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei; investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă); achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Valoarea finanțării nerambursabile: între 100.000 - 2.000.000 euro; cu o rată de finanțare între 30-90% din valoarea cheltuielilor eligibile Termen estimativ de lansare: 25 martie 2015 excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei; investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă); achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci Valoarea finanțării nerambursabile: între 100.000 - 2.000.000 euro; cu o rată de finanțare între 30-90% din valoarea cheltuielilor eligibile

Termen de depunere: continuă, până la data de 30 octombrie 2015

Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri

Pot aplica: tineri fermieri care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; persoane juridice cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație; persoane fizice înregistrate şi autorizate (individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau familiale); asociați unici şi administratori ale unor societăţi cu răspundere limitată ai căror exploatație are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO, este înregistrată în Registrul Unic de Identificare – APIA, Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, respectiv exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere sau întreprindere mică

Pentru: instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO, respectiv maximum 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO, 100%

Termen de depunere: continuă, până la data de 30 octombrie 2015